دسترسی به شبکه‌ ای جهانی از استارت آپ‌ ها و فناوری‌ های نو.

ما به نتایج شگفت انگیز ترکیب چابکی استارت آپ ها و قدرتمندی شرکت ها باور داریم.

Scouting World

تعامل با استارت آپ ها

کارانوبین برای بهره برداری عملی شما از رویکرد نوآوری باز به عنوان مفهومی کارآمد در زمینه نوآوری سازمانی، روشی اعتبارسنجی شده طراحی نموده است. در کنار شما که متولی پیشبرد نوآوری در سازمان خود هستید، فرآیندی را به صورت گام به گام پیاده سازی می کنیم تا شما با دسترسی به شبکه گسترده بین المللی از استارت آپ ها و تیم های نوآوری در سراسر جهان، درب های سازمان خود را به سوی منابع نوآوری در محیط جهانی بگشایید.

  • دسترسی به فناوری‌ های نو
  • ورود به بازارهای جدید
  • افزودن جریان های درآمدی جدید
  • بکارگیری تیم های نوآور و چابک
  • حل چالش‌ های درون سازمانی
  • تکمیل زنجیره ارزش سازمان
  • معرفی فرصت های سرمایه گذاری در استارت آپ ها

فراخوانی بین‌ المللی بر اساس نیاز شما

پس از هدف گذاری و تعریف نیاز شما، با ساز و کار جستجوی انحصاری کارانوبین در شبکه بین المللی از استارت آپ ها، فراخوانی جهانی از میان هزاران استارت آپ و تیم نوآوری صورت می دهیم و استارت آپ های مطابق با معیارهای مورد نظر شما را شناسایی می کنیم. از راه بررسی موشکافانه تمامی استارت آپ ها و تیم هایی که از طریق پلتفرم کارانوبین آمادگی خود را برای مشارکت و همکاری اعلام نموده اند، غربال اولیه را صورت می دهیم و تیم ها و استارت آپ های برتر را شناسایی می کنیم.

هدف‌ گذاری و تعریف نیاز

رصد بین‌ المللی استارت آپ و فناوری

ارزیابی و غربال‌ گری

طراحی نقشه‌ راه تعامل مشترک

راهکاری معتبر و متکی بر تجربه

ما با اتکا به تجربیات خود از اجرای این روش در پروژه هایی به کارفرمایی شرکت های پیشرو بین المللی، دوره شتابدهی لازم برای آماده سازی این استارت آپ ها پیش از انجام سرمایه گذاری توسط سازمان شما را اجرا خواهیم نمود. این دوره کاملاً منعطف بوده و براساس شرایط تیم ها و استارت آپ ها اجرا می گردد.

خروجی این فرآیند شامل تیم های نوآوری و استارت آپ هایی است که فرصت هایی مناسب برای تعامل و سرمایه گذاری هستند و قابلیت حل چالش های فنی و عملیاتی کسب و کار شما را خواهند داشت و راهکار عملی خود را در طول دوره اعتبارسنجی نموده و ابهامات آن را برطرف نموده اند.

برخی از مشتریان ما در ایران

  • بانک کشاورزی

کارانوبین چطور می تواند به کسب و کار شما کمک کند؟

با ما تماس بگیرید